Kmetijsko okoljska podnebna plačila

Program razvoja podeželja 2014-2020 je uvedel nove možnosti za črpanja finančnih sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Tako smo v letu 2015 začeli izvajati ukrep kmetijsko okoljska podnebna plačila (ukrep KOPOP). Kmetijsko gospodarstvo skupaj obsega 4,54 ha. Tako smo iz podanih možnosti sprejeli odločitev za izvajanje naslednjih aktivnosti :

  v letu 2015 v letu 2016
Ukrep 10 površina površina
Gnojenje z ekološkimi gnojili (SAD_EKGN) 4,54 ha 4,54 ha
Postavitev feromonskih vab (SAD_VABE) 4,54 ha 4,54 ha
Izvajanje konfuzije (SAD_KONF) 4,54 ha 4,54 ha
Izvajanje pokritosti tal (SAD_POKT) 4,54 ha 4,54 ha
Mehansko zatiranje plevelov (SAD_MEH) 4,54 ha 4,54 ha
Ekološko kmetijstvo (ukrep 11) 4,84 ha 4,54 ha
Kmetovanje na območjih OMD (ukrep 13) 4,59 Ha 4,53 ha

 

Naši cilji izvajanja ukrepov SAD_EKGN, SAD_VABE in SAD_KONF je, da pripomoremo k ohranjanju in izboljševanju lastnosti in rodovitnosti tal z nadzorovano uporabo gnojil in fitofarmacevtskih sredstev, obenem pa z ukrepom SAD_POKT prispevamo k zmanjševanju erozije in izpiranju tal. Rezultati se pri ukrepih SAD_ VABE in SAD_KONF kažejo v zmanjšani porabi FFS.

OPIS UKREPOV Z NAVEDBO CILJEV IN UČINKOV

SAD_VABE: Uporaba feromonskih in lepljivih vab za potrebe spremljanja škodljivih organizmov V intenzivnih sadovnjakih se z namenom racionalnejše rabe insekticidov glede na pojav posamezne vrste škodljivca uporabljajo feromonske in/ali lepljive plošče, s katerimi se spremlja številčnost in čas pojava škodljivcev kot merilo potrebnih ukrepov varstva nasadov.

Pri izvajanju zahteve se upoštevajo navodila strokovnih institucij s področja varstva rastlin.
Zaradi izvajanja te zahteve se število škropljenj z insekticidi iz konvencionalne pridelave v intenzivnih sadovnjakih in oljčnikih zmanjša za 30 % glede na navodila strokovnih institucij s področja varstva rastlin.

Učinki:
- ugotavljanje številčnosti in časa pojava škodljivcev kot merilo potrebnih ukrepov varstva;
- natančnejša določitev praga škodljivosti in časa tretiranja;
- zmanjšana raba fitofarmacevtskih sredstev - insekticidov.

SAD_EKGN Gnojenje samo z gnojili, ki so dovoljena v ekološki pridelavi
Za talno gnojenje se lahko uporabljajo samo gnojila, ki so dovoljena v ekološki pridelavi v skladu s Prilogo I Uredbe 889/2008/ES. Z izvajanjem zahteve se izboljša struktura in rodovitnost tal, povečuje odpornost rastlin pred boleznimi in povečuje nastanek humusa v tleh.

Učinki:
- izboljšana struktura in rodovitnost tal;
- povečanje odpornosti rastlin pred boleznimi;
- povečevanje vsebnosti organske snovi v tleh;
- povečanje mikrobiološke aktivnosti tal.

SAD_KONF: Uporaba metode konfuzije in dezorientacije
Zahteva predstavlja uporabo alternativnih metod zatiranja škodljivcev, ki je okoljsko veliko bolj sprejemljivejša kot sama uporaba fitofarmacevtskih sredstev. Gre za alternativno metodo varstva rastlin s feromonskimi dispenzorji, ki se uporabljajo pred začetkom ali na samem začetku pojava škodljivcev. Dispenzorji se uporabljajo kot dopolnilna metoda proti vsem rodovom nekaterih škodljivcev, predvsem jabolčnega in breskovega zavijača, pri jablanah, hruškah in breskvah.

Pri metodi konfuzije (zbeganja) gre za uporabo manjšega števila feromonskih dispenzorjev z večjo koncentracijo feromona, ki ustvari tako imenovano feromonsko meglo, v kateri samci škodljivca ne zaznajo šibkega vira naravnega feromona, ki ga oddajajo samice. Pri dezorientaciji pa veliko število dispenzorjev z nizko koncentracijo feromona tekmuje s samico v privabljanju samca.

Skupni rezultat obeh metod je bistveno zmanjšanje števila paritev in posledično števila ličink naslednje generacije škodljivca.

Učinki:
- zmanjšana raba insekticidov.

SAD_POKT: Pokritost tal v medvrstnem prostoru z negovano ledino
Izvajanje zahteve prispeva k obogatitvi tal z organsko snovjo in hranili, povečevanju humusa v tleh in izboljšanju zračno vodnega režima v tleh. Gre za pokritost tal s koristnimi rastlinami (v čisti setvi ali kot mešanice).

Zahteva se izvaja v medvrstnem prostoru, ki je pokrit z negovano ledino. Po obiranju se tla v medvrstnem prostoru obdelajo s podrahljačem, s čimer se razrahlja od strojev zbita tla (kolesnice). V podrahljana tla se seje različne vrste rastlin, ki se jih, ko dosežejo primerno velikost, zmulči. S tem se tla pognojijo in obogatijo z organsko snovjo. Močno globoko segajoče korenine izbranih rastlin dobro prerahljajo in prezračijo tudi globlje plasti tal.

Učinki:
- razvoj koristnih žuželk, čebel in talnih organizmov;
- obogatitev tal z organsko snovjo in hranili;
- izboljšanje zračno vodnega režima v tleh.

SAD_MEHZ: Mehansko zatiranje plevelov (pod drevesi).
Na površinah vključenih v zahtevo se v obdelovalnem pasu pod drevesi izvaja mehansko zatiranje plevelov, uporaba herbicidov pa je na teh površinah prepovedana.

Učinki:
Z izvajanjem zahteve se plevele zatira brez uporabe herbicidov; preprečuje pojav škodljivcev in spodbuja koristne organizme v tleh, izboljša se zadrževanje vlage v tleh in zaščiti rastline pred ekstremnimi temperaturami.

 Naziv aktivnosti: Ekološko kmetovanje

Cilji: Spodbuditi kmetijska gospodarstva za izvajanje ekološkega načina kmetovanja

Pričakovani rezultati: Prispevek k zagotavljanju javnih dobrin, predvsem k ohranjanju oziroma izboljševanju biotske raznovrstnosti, ohranjanju virov pitne vode, rodovitnosti tal, kulturne kmetijske krajine, varovanju okolja nasploh.

 

Naziv aktivnosti: Plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami

Cilji: Ohraniti obdelanost kmetijskih zemljišč, ohraniti poseljenosti podeželskih območij in zagotavljati javne koristi na območjih z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (OMD).

 

 

Podrobnejša razlaga se nahaja na spletni strani:
http://www.program-podezelja.si