Stari sadovnjaki - nova vrednost

POVZETEK OPERACIJE

S to operacijo se vzpostavljajo pogoji, da bodo tudi majhni, razpršeni in deloma že premalo negovani travniški sadovnjaki znova ekonomsko privlačni, saj se bo skozi operacijo zagotovila njihova obnova, dosajevanje, izobraževanje lastnikov ter šolske mladine ter – kar je najpomembneje – možnost redne organizirane prodaje pridelka. Zato je pomembno, da poleg ponudbe produktov iz visokodebelnih travniških sadovnjakov, hkrati zagotovimo nujno potrebno povezovanje lastnikov le – teh in s tem zagotovimo dovolj veliko količino pridelka za trg.

Splošni cilj:

Izboljšanje pogojev za učinkovito delovanje lokalne ekonomije

-          Horizontalno mreženje lokalnih proizvajalcev. S podpisom sporazuma o skupnem sodelovanju, tako v  smislu izvajanja operacije kot tudi institucionalnem, bo zaživela mreža majhnih proizvajalcev sadja, ki se jim do sedaj ekonomsko ni izplačalo s pridelki priti na trg, sporazum pa omogoča prav to, odpira možnost odkupa sadja lastnikom travniških sadovnjakov.

-          Prijavitelj bo zaposlil osebo za polni delovni čas. S tem operacija neposredno prispeva k tematskemu področju: Ustvarjanje novih delovnih mest ter posredno tudi k splošnemu cilju, saj bo zaposlena oseba odgovorna za pomlajevanje in dosajevanje visokodebelnih sadnih dreves pri lastnikih podpisnikih sporazuma travniških sadovnjakov iz katerih bo zato mogoče dobiti več pridelka ter nato produktov.

Specifični cilj:

Povečanje ponudbe lokalnih proizvodov in storitev

-          Novo zasajene drevesa, pomlajena in obnovljena sadna visokodebelna drevesa v travniških sadovnjakih pomeni, da bodo takšni sadovnjaki v boljši fizični kondiciji ter zagotovili več pridelka še za naslednja leta oz. desetletja.

Povečanje deleža lokalne hrane v javnih ustanovah

-          Povečanje pridelka iz pomlajenih travniških sadovnjakov daje javnim ustanovam možnost povečanja deleža lokalno pridelane hrane.

Kazalniki:

-          Število deležnikov na lokalni ravni, vključenih v izvajanje operacije: 40

-          Novo delovno mesto do junija 2021.

-          Povečan fond visokodebelnih sadnih dreves na območju Las Prlekija (450 na novo dosajenih tradicionalnih sort jablan).

-          Podpisan sporazum o sodelovanju, ki omogoča mreženje majhnih lokalnih proizvajalcev sadja.

-          Izvedene strokovne delavnice (5).

-          Povečanje deleža lokalno pridelane hrane v javnih ustanovah v naslednjih 5 letih.